Klauzula RODO

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi szczegółami dotyczącymi przetwarzania.

1) Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które zostały nam przekazane, jest Fundacja Doxa Edukacji Medialnej (zwana dalej Administratorem).
Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:
a) pisemnie, kierując korespondencję pod adres: ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole;
b) e-mailowo pod adresem: info@fundacjadoxa.pl.

2) W jakim celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) realizacji przez nas obowiązków wynikających ze statutu działania fundacji;
b) wypełnienia przez nas obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy w zakresie archiwizacji i księgowości;
c) w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania;
d) w celach określonych w wyrażonych zgodach na przetwarzanie danych.

3) Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?
a) Dla zawarcia umowy i jej realizacji podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO dopuszczający przetwarzanie danych, gdy jest to niezbędne dla wykonania łączącej strony umowy.
b) Dla przetwarzania danych w celu dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku, gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Do jakich odbiorców mogą zostać przekazane dane osobowe?

Z poszanowaniem charakteru Twoich danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczające możliwość przekazywania danych, Twoje dane mogą być przekazywane:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów;
c) podmiotom bądź nieokreślonej bliżej grupie podmiotów wymienionych w wyrażonych zgodach na przetwarzanie danych.

5) Czy wskazane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6) Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora;
c) sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych;
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
f) do przenoszenia danych osobowych.

7) Jakie Twoje dane przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
a) dane identyfikacyjne (zwykłe: adres, nazwę, imię nazwisko, numery rejestrowe, numery telefonów, adresy e-mail);
b) dane wymienione w poszczególnych zgodach na przetwarzanie danych osobowych.

8) Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.