O Fundacji

Fundacja DOXA Edukacji Medialnej powstała w 2019 roku, aby propagować świadome korzystanie ze środków społecznego przekazu, edukację medialną i multimedialną, rozwój społeczeństwa informacyjnego, dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, rozwijanie kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie stosowania nowych technologii oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami oraz osób starszych zagrożonych wykluczeniem.